NSRP Project and Petrochemical Complex

Project: NSRP Project and Petrochemical Complex
Country: Nghi Son industrial , Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Package: Heavy Lift Work
Period: Jan/2015- Aug/2016
Client: NSRP Project and Petrochemical Complex

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *