NSRP Project and Petrochemical Complex

Project: NSRP Project and Petrochemical Complex
Country: Nghi Son industrial , Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Package: Preassembly of Marine Piperack
Period: June/2015- Novi2015
Client: NSRP Project and Petrochemical Complex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *